postupy


Pre bližšie informácie treba kliknúť na Úvod v ľavom hornom rohu tejto stránky.

AUTOEXORCIZMUS
Modlitba od sv. John-a Chrysostom-a

EXORCIZMUS ALEBO MODLITBA OSLOBODENIA NA VŠEOBECNÉ ÚČELY OD SV. John-a Chrysostom-a (344-407 A.D. – roku Pána)

Ó večný Bože, ktorý vykúpil ľudskú rasu zo zajatia diabla, osloboď Tvojho služobníka od akéhokoľvek pôsobenia nečistých duchov. Prikáž diablovi a nečistým duchom a démonom, aby odišli z duše a tela Tvojho služobníka, a aby sa v ňom viac neukrývali a ani nezdržiavali. Nech sú vyhostení z tohto stvorenia Tvojich rúk v Tvojom vlastnom svätom mene a v mene Tvojho jednorodeného Syna a Tvojho život prinášajúceho Ducha tak, aby po očiste od akéhokoľvek démonického vplyvu, mohol žiť zbožne, spravodlivo a poctivo, a aby sa mohol stať hodným, prijímať Sväté Mystérie Tvojho jednorodeného Syna a nášho Boha, s Ktorým Ty Si požehnaný a oslavovaný spolu s presvätým a dobrým a život prinášajúcim Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Kňaz: Modlíme sa k Pánovi
Ľudia: Pane, zmiluj sa
Kňaz: Pán ta karhá, Ó Diabol, ty ktorý si prišiel na tento svet a bývaš medzi ľuďmi. Aby som otriasol tvojou tyraniou a oslobodil ľudstvo, visiac na KRÍŽI, ON zvíťazil nad všetkými nepriateľskými silami, keď sa slnko zatmilo a zem sa otriasla, keď sa otvorili hroby a telá svätých vstali z mŕtvych, on zničil smrť smrťou a porazil ťa, Ó Diabol, ty ktorý si vlastnil silu smrti. Napomínam ťa v mene Boha, ktorý ukázal strom života a vymenoval Cherubína a ohnivý meč, aby sa otáčal do každej strany, aby ho strážil. Buď pokarhaný a odíď, pretože ťa ja napomínam v mene Toho, ktorý chodil po vode akoby to bola suchá zem a utíšil búrku, ktorého pohľad vysuší priepasť, a ktorého hrozby roztavia hory. Je to ten istý Pán, ktorý ti teraz rozkazuje, skrze nás. Tras sa, vyjdi a odíď z tejto ľudskej bytosti a nikdy sa nevracaj, neskrývaj sa v ňom, nikdy nevykonaj žiaden skutok na ňom, ani v noci ani cez deň, ani pri svitaní, ani na poludnie, ale odíď to tvojej vlastnej temnoty a buď tam až do súdneho dňa. Boj sa BOHA, ktorý sedí na Cherubínovi a pozerá sa dole do priepasti, pred Ktorým sa trasú ANJELI, ARCHANJELI, tróny, panstvá, kniežatstvá, súdy, sily a viacoký CHERUBÍN a sesťkrídlý SERAFÍN, pred ktorým sa trasie nebo a Zem, more a všetko, čo je v ňom. Vyjdi a odíď od tohto vojaka alebo Kristus náš Boh, pretože on bol označený znakom KRÍŽA a nanovo získaný. V tomto mene ťa napomínam, v mene Pána, ktorý chodí na krídlach vetra, kto robí svojich ANJELOV duchmi a svojich PASTOROV horiacim ohňom. Vyjdi a odíď z tejto ľudskej bytosti, so všetkou svojou silou a všetkými anjelmi. Pretože meno Otca i Syna i Svätého Ducha je oslavované, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen

MODLITBA ZA OSLOBODENIE OD URIEKNUTIA POHĽADOM - MODLITBA PROTI Z OČI

Modlíme sa k PÁNOVI…PANE zmiluj sa

Ó PANE Náš BOH, KRÁĽ vekov, všemohúci a všadeprítomný, KTORÝ tvorí a mení všetky veci len SVOJOU samotnou vôľou, TEN, KTORÝ ZMENIL na rannú rosu plamene vysokej pece v Babylone, ktorá bola nahriata sedemkrát viac ako zvyčajne a ZACHOVAL SI v bezpečí TVOJICH troch svätých MLADÍKOV, LEKÁR a LIEČITEĽ našich duší, bezpečie tých, ktorý v TEBA dúfajú, modlíme sa k TEBE a úpenlivo ŤA prosíme: ODSTRÁŇ, VYŠTVI A VYHOSTI akúkoľvek diabolskú aktivitu, každý satanský útok a každú intrigu, diabolskú zvedavosť a zranenie a urieknutie pohľadom škodoradostných a podlých ľudí z TVOJHO služobníka (meno). Ó PANE, TY KTORÝ MILUJEŠ ľudstvo, NATIAHNI SVOJU MOCNÚ RUKU a TVOJE MOCNÉ A UŠĽACHTILÉ RAMENO, POZRI SA dole na toto TVOJE stvorenie a DOHLIADAJ na neho a POŠLI mu ANJELA mieru, mocného strážcu duše a tela, ktorý pokarhá a odoženie od neho každý zlý úmysel, každé kúzlo a urieknutie pohľadom pustošivých a nežičlivých ľudí tak, aby strážený TVOJIM prosebníkom mohol k TEBE spievať vďakyvzdanie: PÁN je mojim pomocníkom a ja sa nemám obávať, čo mi môže spraviť človek? A znovu: Nebudem sa báť žiadneho zla, pretože TY SI so mnou.
Pretože TY SI BOŽE moja sila, MOCNÝ VLÁDCA, KRÁĽ mieru, OTEC veku, ktorý príde. Áno, PANE; náš BOH, UŠETRI TVOJE stvorenie a ZACHRÁŇ TVOJHO služobníka (meno) od každého zranenia a urieknutia pohľadom a OCHRAŇUJ ho pred akoukoľvek chorobou. Pretože TY SI náš KRÁĽ a nič nie je pre TEBA nemožné, Ó PANE. Preto, my pripisujeme slávu OTCU i SYNU i SVATÉMU DUCHU, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

MODLITBA PROTI NEČISTÝM DUCHOM V DOME/BYTE (pomodlite sa ju v každej izbe aspoň dva krát)
Ó Pane Bože našej spásy, Syn Živého Boha, Ktorý si nesený Cherubínmi, ktorý si nad všetkými vládami, kniežatstvami, právami a silami: Ty si veľký a naháňajúci strach všetkým okolo Teba. Ty si Ten, Ktorý ustanovil nebo ako klenbu a urobil si zem v Tvojej moci, Ten, ktorý riadi vesmír Svojou múdrosťou. Keď nastane zemetrasenie pod nebom od základov, jeho piliere sú neotrasené. Ty rozkážeš a slnko nesvieti. Ty si vytvoril hviezdy. Ty si zakázal moria a vysušil ich. Vlády a nadvlády sa ukrývajú pred Tvojim hnevom, a skala sa pred Tebou trasie.
Ty si zničil brány z mosadze a zničil železné závory. Ty si spútal mocného a rozbil jeho lode. Tvojim krížom Si zvrhol tyranov a spútal Hada hákom Tvojej ľudskosti. Po tom, ako si ho zvrhol, Si ho zviazal hákmi v šere Pekla.

Ako ten istý Pán, Nádej tých, ktorí sa k Tebe modlia, a Stena moci pre tých, ktorých očakávanie je v Tebe, zatrať, vyžeň a premeň všetky diabolské činy a všetky satanské obvinenia, všetko očierňovanie odporcu a síl, ktoré sú pod touto strechou. Osloboď tých, ktorí nosia Znak, ktorý je desivý pre démonov: Kríž Tvojho víťazstva a volajúc na Tvoje milostivé meno, z jeho posadnutia a od tých, ktorý sa potulujú pod touto strechou.
Áno, Pane, Ty si zahnal légie démonov a démonov a nečistých duchov medzi ktorými bol hluchý a nemý. Im Si rozkázal, aby odišli a aby sa späť nevrátili. Ty si zmárnil všetky armády našich neviditeľných nepriateľov a urobil si múdrym verného, ktorý Ťa spoznal. Pretože Ty si povedal: pozri, Ja ti dám silu, aby si pošliapal pod nohami hadov a škorpiónov a všetku silu nepriateľov.

Zachovaj, Ó Majster, všetkých, ktorí žijú v dome, od akejkoľvek ujmy a akéhokoľvek pokušenia, oslobodzujúc ich od strachu zo zlého a šípov, ktoré letia dňom, od vecí, ktoré vystupujú z temnoty a útokov démonov napoludnie. Nech Tvoji služobníci a Tvoje deti, majúci radosť z Tvojej pomoci a chránené armádami anjelov, verne spievajú v úplnej zhode: Pán je môj Pomocník a ja sa nebudem obávať: čo mi môže spraviť človek? a znovu: nebudem sa báť žiadneho zla, lebo Ty si so mnou. 

Lebo Ty si moja podpora, Óh Bože, Mocný Majster, Kráľ Mieru a Otec veku, ktorý príde, lebo Tvoje kráľovstvo je večné Kráľovstvo, Tebe samotnému patrí Kráľovstvo a Moc a Sláva s Otcom a so Svätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

MODLITBA ZÁKAZU SV. BAZILA VEĽKÉHO
(Prosím, pomodlite sa trikrát nižšie uvedenú modlitbu.)
Óh Boh bohov a Pán pánov, Tvorca ohnivých miest a Stvoriteľ beztelesných mocností, Remeselník nebeských vecí a všetkého pod nebom, Ktorého nevidel žiaden človek a ani Ho nemôže vidieť, Ktorého sa bojí celé stvorenie: Do temných hĺbin Pekla Si zhodil toho, ktorý sa bol stal pyšným a ktorý, kvôli Svojej neposlušnej službe, bol zhodený z výšky na zem, ako aj anjeli, ktorí padli s ním, všetci sa stali zlými démonmi. Daj, aby tento môj autoexorcizmus, ktorý práve robím v Tvojom hroznom mene, bol hrozný na Majstra zla a na všetkých jeho prisluhovačov, ktorý s ním padli z výšky jasnosti. Zažeň ho do vyhnanstva tak, že mu prikážeš, aby odišiel hneď tak, aby nemohol byť poškodený Tvoj zapečatený Obraz. A tak, ako si prikázal, daj, aby tí, ktorí sú zapečatení, dostali silu, aby stúpali po hadoch a škorpiónoch a po všetkej sile zla Nepriateľa. Pretože si oslavovaný a velebený s hrôzou všetkým, čo má dych, je Tvoje najsvätejšie Meno: Otc i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

AKO SA ZBAVIŤ POROBENIA CEZ VEC
(OBVYKLE DAROVANÁ)
Toto porobenie sa prejavuje rýchlym chudnutím a totálnym psychickým úpadkom. Sväté Písmo otvoríte približne uprostred. Sväté Písmo by malo byť posvätené. Položíte si ho na hlavu, položíte naň ruky a poviete: odrábam si od porobenia cez vec v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Tento spôsob odrobenia sa používa vtedy, ak na Vás nejaká vec negatívne vplýva, inak povedané, niekto ju naprogramoval, aby na Vás negatívne pôsobila.

AKO SI VYTVORIŤ ZRKADLOVÚ OCHRANU
Ak máte pocit, že Vás niekto sústavne preklína, tak si vytvorte túto jednoduchú zrkadlovú ochranu. Fotku zo seba budete pri sebe nosiť tri dni, vo dne aj v noci. Potom ju vložíte do bielej obálky a na ňu položíte malé zrkadielko tak, aby ste sa do zrkadielka mohli pozrieť a vidieť sa. Táto ochrana Vás neochráni pred všetkým, ale zmierni účinky porobení, ktoré boli proti Vám vyslané.

MOTLIDBA ZA UZDRAVENIE
Kyrie eleison. God, our Lord, King of ages, All- Powerful and Almighty, You Who made everything and Who transforms everything simply by Your will. You Who in Babylon changed into dew the flames of the “seven-times hotter” furnace and protected and saved the three holy children. You are the doctor and the physician of our souls. You are the salvation of those who turn to You. We beseech You to make powerless, banish, and drive out every diabolic power, presence and machination; every evil influence, malefice, or evil eye and all evil actions aimed against your servant… Where there is envy and malice, give us an abundance of goodness, endurance, victory, and charity. O Lord, You who
love man, we beg You to reach out Your powerful hands and Your most high and mighty arms and come to our aid. Help us, who are made in Your image, send the angel of peace over us, to protect us body and soul. May he keep at bay and vanquish every evil power, every poison or malice invoked against us by corrupt and envious people. Then, under the protection of Your authority may we sing, in gratitude, “The Lord is my salvation; whom should I fear?” I will not fear evil because You are with me, my God, my strength, my powerful Lord, Lord of peace, Father of all ages. Yes, Lord our God, be merciful to us, Your image, and save your servant . . . from every threat or harm from the evil one, and protect him by raising him above all evil. We ask you this through the intercession of our Most Blessed, Glorious Lady, Mary ever Virgin, Mother of God, of the most splendid archangels and all yours saints.
Amen.

You are the One I turn to for help in moments of weakness and times of need. I ask you to be with your servant in this illness. Psalm 107:20 says that you send out your Word and heal. So then, please send your healing Word to your servant. In the name of Jesus, drive out all infirmity and sickness from his body. Dear Lord, I ask you to turn this weakness into strength, suffering into compassion, sorrow into joy, and pain intocomfort for others. May your servant trust in your goodness and hope in your faithfulness, even in the middle of this suffering. Let him be filled with patience and joy in your presence as he waits for your healing touch. Please restore your servant to full health, dear Father. Remove all fear and doubt from his heart by the power of your Holy Spirit, and may you, Lord, be glorified through his life. As you heal and renew your servant, Lord, may he bless and praise you. All of this I pray in the name of Jesus Christ.
Amen.